diet muoi

Đuổi muỗi bằng bức tường hồng ngoại

Nhà vật lý học thực nghiệm Szabolcs Marka đang phát triển ý tưởng bảo vệ mọi người khỏi muỗi và một số loài côn trùng bằng bức tường tia ...